Νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά έως 31.12.2016

Aπό το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: «Σύμφωνα με την με αριθμό 180/14-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου μας, ως χορήγηση ευνοϊκότερης οικονομικής διευκόλυνσης, εξαιτίας των ιδιαιτέρως επαχθών οικονομικών συνθηκών, που δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη αποχή των Δικηγόρων, καλούμε τα μέλη του Ταμείου μας, α) που οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές τις οποίες δεν έχουν ρυθμίσει, β) που τελούν σε ρύθμιση και την τηρούν και γ)  που τελούν σε ρύθμιση και δεν την τηρούν, να υποβάλουν αίτηση στα
γραφεία του Ταμείου μας, μέσα σε αποκλειστική (αποσβεστική) προθεσμία έως τις 31/12/2016 για να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους με τους εξής νέους (ισχύοντες έως 31/12/2016) όρους, κατά παρέκκλιση των προηγουμένων ληφθεισών αποφάσεων του ΔΣ, οι οποίοι έχουν ως εξής:
α) Καταργείται η εφάπαξ προκαταβολή ανεξαρτήτως του οφειλομένου ποσού εισφορών.  
β) Ο αριθμός των δόσεων επεκτείνεται έως 60 μηνιαίες δόσεις.
γ) Το καταβαλλόμενο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 40 Ευρώ. 
Το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών θα υπολογισθεί στο ύψος που θα έχει ανέλθει την 01/01/2017». (dspeiraia.gr)

Σχόλια