Απόρριψη αίτησης αναστολής κατά απόφασης Υφ. Αθλητισμού με την οποία επιβλήθηκε σε ΠΑΕ πρόστιμο και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων (ΔΕφΑθ)

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό (ν.4326/2015). Αίτηση αναστολής κατά αποφάσεως Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος Π.Α.Ε: α) πρόστιμο και β) απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων. Η πράξη της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως αποβλέπουσα προδήλως, ως εκ του σκοπού της, στην θεραπεία εντόνου δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου εν προκειμένω στη δημόσια
τάξη και ασφάλεια, και ειδικότερα στην ανάγκη προστασίας των αγαθών της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, των αστυνομικών και των λοιπών παραγόντων ενός ποδοσφαιρικού αγώνα δεν είναι, καταρχήν, δεκτική αναστολής. Σταθμίζοντας περαιτέρω, το Δικαστήριο τη βλάβη, την οποία επικαλείται ότι θα υποστεί η αιτούσα από την άμεση εκτέλεση της ανωτέρω πράξεως, συνισταμένη κατ’ αυτήν, σε οικονομική ζημία (απώλεια εσόδων από την διάθεση εισιτηρίων κλπ) καθώς και ηθική-επαγγελματική βλάβη από την στέρηση της συμπαράστασης οργανωμένης μερίδας των οπαδών της, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος χορηγήσεως της ζητούμενης αναστολής, ούτε λήψεως άλλου μέτρου (άρθρο 52 παρ.8 του π.δ/τος 18/1989) προς τον σκοπό διαθέσεως εισιτηρίων. (adjustice.gr)

Σχόλια