Θέση Δικηγόρου Αθηνών με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κρωπίας

O Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κρωπίας. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο Κρωπίας με σχέση έμμισθης εντολής. Θα έχει έδρα το Δημαρχείο Κρωπίας, το οποίο βρίσκεται στην οδό
Βασ. Κων/νου 47 στο Κορωπί. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15. Ο/Η προσληφθείς/φθείσα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Κρωπίας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κρωπίας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στο Δημαρχείο Κρωπίας (Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ.19400 Κορωπί Αττικής) και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδια υπάλληλος κα Καζαντζή Μαρία τηλ. 2106628402 εσωτ.181), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχόλια