ΝΣΚ: Έγκυρη η υποψηφιότητα όταν γίνεται υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων και όχι των πράξεων αναγνώρισης

Σύμφωνα με την υπ’αρ. 207/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλοδαποί τίτλοι σπουδών υποψηφίου, που αναγνωρίσθηκαν από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εκλογής Καθηγητή Α.Ε.Ι., δοθέντος ότι με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλονται, κατά το νόμο, και «αποδείξεις» περί της υποβολής στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των αιτήσεων για την αναγνώριση της ισοτιμίας αυτών, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, η αναγνώριση δε της ισοτιμίας
αυτών ανατρέχει στο χρόνο απονομής τους από τα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.(ομόφ.). Το ζήτημα που προέκυψε αφορούσε στο κατά πόσο είναι έγκυρη η αίτηση του υποψηφίου κατά τη διαδικασία εκλογής καθηγητή σε ΑΕΙ, όταν αυτός υπέβαλλε εμπροθέσμως μόνον τις αιτήσεις αναγνώρισης της ισοτιμίας των αλλοδαπών τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ και όχι τις πράξεις αναγνώρισης, τις οποίες υπέβαλλε μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr