Πρόσληψη Δικηγόρου στο Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/13 (κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με τον Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής με σχέση έμμισθης εντολής. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω
θέση πρέπει : α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο και στο Εφετείο. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, (δηλαδή μέχρι και τις 7/11/2016) αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια