Θέση Διδάσκοντος Αστικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνέχεια των αποφάσεων της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (2η συνεδρίαση/11-2-2016) και της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (4η συνεδρίαση/8-3-2016), αποφάσισε (11η συνεδρίαση/13-7-2016) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα
με το αρ. 5 του Π.Δ.407/1980 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017: 1. Αστικό Δίκαιο, 2. Διεθνής Χρηματοοικονομική, 3. Εναλλακτικές Επενδύσεις, 4. Φορολογία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου), τηλ. 210-8203 300, 210-8203 302 & 210-8203 194, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά