Νέοι Επιστήμονες για τη διδασκαλία μαθημάτων στη Νομική Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5000751), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τον πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων. Για το Τμήμα Νομικής: Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού, Δικαστικός Έλεγχος του Νόμου (Συνταγματικό Δικονομικό Δίκαιο), Διεθνείς Θεσμοί, Ναυτικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.
Η προθεσμία λήψης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στον παραπάνω λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λήγει την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου