Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4407 και 4408/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α’135/27-7-2016) ο Νόμος 4408/2016 «Eναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να θέσει σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία έως τις 16 Ιουνίου 2015,
κάτι που δεν έγινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε για το λόγο αυτό να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕΔείτε το Νόμο 4408/2016 εδώ
Επίσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α' 134/27-7-2016) ο Νόμος 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». Με το νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων η Σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και η σύσταση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία λειτουργεί ως οργανωτική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δείτε το Νόμο 4407/2016 εδώ

Σχόλια