Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής απόφασης κατά δημοσίου υπαλλήλου (ΣτΕ)

ΣτΕ 3369/2015 (Ολ) : Το άρθρο 142 του νόμου 3528/2007 προβλέπει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού ή της οριστικής παύσης. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 142, «5. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις
πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Το αρμόδιο διοικητικό εφετείο μπορεί, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, με απόφαση του να αναστείλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντος ή ευδοκίμηση της προσφυγής, εκτός εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση της αναστολής. Στην περίπτωση χορήγησης αναστολής, η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη χορήγηση της, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης παύει να ισχύει».
Η απόφαση 910/2012 του ΣτΕ (Γ’τμήμα) είχε κρίνει ότι το άρθρο 142 παρ. 5 του ν. 3528/2007, που έχει ως συνέπεια την απόλυση μονίμων υπαλλήλων πριν να εκδοθεί από το Δικαστήριο απόφαση επί της προσφυγής, αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος και είχε παραπέμψει στην Ολομέλεια.
Η πρόσφατη απόφαση 3369/2015 ΣτΕ (Ολομέλεια) έκρινε ότι από το άρθρο 103 παρ 4 Σ δεν δύναται να συναχθεί ότι κατά την διάρκεια της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής καθώς και η άσκηση αυτής, κατά των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων για τον υποβιβασμό ή την οριστική παύση δημόσιων υπαλλήλων, αναστέλλεται η εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, ώστε να κωλύεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων μέχρι την δημοσίευση της αποφάσεως του ΣτΕ επί της ασκηθείσης προσφυγής. Απόκειται συνεπώς στον κοινό νομοθέτη, κατά το Σύνταγμα, να ορίσει εάν η προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επομένως, εάν ο κοινός νομοθέτης θεσπίσει ρύθμιση, κατά την οποία η προθεσμία άσκησης της προσφυγής καθώς και η άσκηση της προσφυγής δεν έχουν ή έχουν περιορισμένο χρονικά ανασταλτικό αποτέλεσμα, ή σε περίπτωση σιωπής αυτού, ο ενδιαφερόμενος έχει την, κατά την γενικώς ισχύουσα νομοθεσία, προσωρινή δικαστική προστασία κατά της πράξεως της αρμόδιας κρατικής αρχής ή αρχής ΝΠΔΔ. Εν όψει των ανωτέρω, το άρθρο 142 παρ 5 ν 3528/07 δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβ...