Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΣΟΔΑ ΠΜΣ "Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Καΐση, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με
σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες (φυσικό/ά πρόσωπο/α) που πληροί/ούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: v Πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου. v Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να αφορά σε ειδίκευση στο Δίκαιο Ενέργειας ή στα Οικονομικά της Ενέργειας. v Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. v Αποδεικνυόμενη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.). Αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια