Δικηγόρος στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος "η Σωτηρία"

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Αντικείμενο απασχόλησης του δικηγόρου, θα είναι, η υποστήριξη των συμφερόντων του Νοσοκομείου σε δικαστηριακές και εξώδικες υποθέσεις, η παροχή στο Νοσοκομείο νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη
εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις νομοθεσίας Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, εργατικής νομοθεσίας, διοικητικού και κληρονομικού (κληροδοτήματα κ.λ.π.) δικαίου, καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων του λοιπού αστικού δικαίου. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά κανόνα στην έδρα του Νοσοκομείου, καθώς και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Οι αποδοχές του προσληφθησομένου καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (εν προκειμένω από την παρ. 10, του αρθ. 9 του Ν. 4354/2015). Αιτήσεις υποψηφιότητας σε προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια