Δεν αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχία Νομικής από την Κύπρο με 2 χρόνια φοίτησης

Δεν θα αναγνωρίζονται πτυχία Νομικής που χορηγούνται από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου μετά από δύο χρόνια φοίτησης, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με απόφαση της 8ης Ιουνίου 2016, το Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην από 12-5-2016 συνεδρία του, αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων
σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου. Όπως αναφέρει, σε δημοσίευμα στην εφημερίδα τα Νέα, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου, στο εξής για την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα απαιτείται ο υποψήφιος να έχει κάνει τετραετείς αμιγώς νομικές σπουδές στην Κύπρο – ή τουλάχιστον τριετείς αν προέρχεται από άλλο κράτος.
Επίσης με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ διευκρινίζεται ότι «ο Οργανισμός, εκ του νόμου, αναγνωρίζει τίτλους σπουδών, διαδικασία η οποία γίνεται με βάση τα κριτήρια του νόμου 3328/2005. «Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει ότι το πρόγραμμα παρέχεται από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής και χορηγείται στο πλαίσιο της οργάνωσης σπουδών συγκεκριμένου Τμήματος/Σχολής του εν λόγω Ιδρύματος με την απαραίτητη κάλυψη όλων των προϋποθέσεων αναγνώρισης που ορίζονται στο νόμο 3328/2005 για το Ίδρυμα – Σχολή- Τμήμα. Η κρίση προγραμμάτων σπουδών αποτελεί μέρος της διαδικασίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και δεν συνεπάγεται την αναγκαστική και εκ των προτέρων από μεριάς του Οργανισμού αυτόματη αναγνώριση του απορρέοντος εκ του προγράμματος προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ούτε προδικάζει τις αποφάσεις του Οργανισμού επί τίτλων, οι οποίοι πρόκειται μελλοντικά να κατατεθούν σε αυτόν για ακαδημαϊκή αναγνώριση. Τα ως άνω ισχύουν και για όλα τα μέχρι σήμερα καταχωρημένα στη βάση του ΔΟΑΤΑΠ ως καταρχήν αναγνωρισθέντα προγράμματα αλλοδαπών πανεπιστημίων τα οποία συνιστούν «αναγνωρισμένα προγράμματα» με την έννοια των ως άνω παραγράφων».

Σχόλια