Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά το 2015. Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου κατά τον οποίο τα θεμελιώδη δικαιώματα τέθηκαν σε εφαρμογή στο πλαίσιο σειράς πολιτικών της ΕΕ και στα κράτη μέλη. Η έκθεση σημειώνει ότι το 2015 προχώρησε σειρά νομοθετικών σχεδίων για την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της δέσμης μέτρων για τη
μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων, της οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων. Επιπλέον, η έκθεση εξηγεί τον τρόπο κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της τον Χάρτη κατά το νομοθετικό και πολιτικό έργο της το 2015, παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο των μέτρων που πρότεινε για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε επίπεδο ΕΕ (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση) ή την ενίσχυση της ασφάλειας (Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια). Τέλος, η έκθεση παρέχει παραδείγματα του τρόπου που εφαρμόστηκε ο Χάρτης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζει τις βασικές εξελίξεις στη νομολογία.
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη νομικά δεσμευτικός. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται κατά κύριο λόγο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ απευθύνονται στις εθνικές αρχές μόνο όταν αυτές εφαρμόζουν δίκαιο της ΕΕ. (europa.eu)

Σχόλια