Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προκηρύσσει την πρόσληψη, µε επιλογή, δικηγόρου, µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο, για την πλήρωση µίας (1) οργανικής θέσης Προσωπικού Ειδικών Θέσεων και ειδικότερα ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, στη Νοµική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή τις εργάσιµες ώρες
και ηµέρες και από ώρα 7.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆ιοικητήριο – 411 10 - ΛΑΡΙΣΑ), µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο τη σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...