Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προκηρύσσει την πρόσληψη, µε επιλογή, δικηγόρου, µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο, για την πλήρωση µίας (1) οργανικής θέσης Προσωπικού Ειδικών Θέσεων και ειδικότερα ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, στη Νοµική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή τις εργάσιµες ώρες
και ηµέρες και από ώρα 7.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆ιοικητήριο – 411 10 - ΛΑΡΙΣΑ), µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο τη σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια