Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προκηρύσσει την πρόσληψη, µε επιλογή, δικηγόρου, µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο, για την πλήρωση µίας (1) οργανικής θέσης Προσωπικού Ειδικών Θέσεων και ειδικότερα ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, στη Νοµική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή τις εργάσιµες ώρες
και ηµέρες και από ώρα 7.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆ιοικητήριο – 411 10 - ΛΑΡΙΣΑ), µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο τη σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...