Νομική φύση των γνωματεύσεων των ειδικών στρατολογικών επιτροπών και περιεχόμενο αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Απαλλαγών

Σχετικά με τη νομική φύση των γνωματεύσεων των ειδικών στρατολογικών επιτροπών και το περιεχόμενο αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Απαλλαγών γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όπως επισημαίνεται στην υπ’αρ. 120/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, οι γνωματεύσεις, οι οποίες εκδίδονται από τις συγκροτούμενες στις Ελληνικές προξενικές αρχές ειδικές στρατολογικές επιτροπές δεν αποτελούν
εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις και δεν είναι δεσμευτικές για τις επιλαμβανόμενες, στη συνέχεια, Επιτροπές Απαλλαγών, που εκδίδουν την τελική γνωμάτευση για την για λόγους υγείας αδυναμία προσέλευσης για κατάταξη των στρατεύσιμων. Επίσης αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.Δ. 1327/1973 εφαρμόζονται παράλληλα με αυτές του άρθρου 15 του ιδίου Ν.Δ. Σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Απαλλαγών, οι τελικώς επιλαμβανόμενες Επιτροπές Απαλλαγών έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια : α. Να αναβάλουν την εκφορά της οριστικής κρίσης επί της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου, εφόσον συντρέχουν λόγοι, που να την δικαιολογούν β. Να ζητήσουν αιτιολογημένα την αυτοπρόσωπη παρουσίαση του ενδιαφερόμενου ενώπιόν τους, παρά την ήδη πιστοποιηθείσα από τις ειδικές στρατολογικές επιτροπές, που λειτουργούν στις προξενικές αρχές, αδυναμία μετακίνησής του για λόγους υγείας και να εκτιμήσουν ελεύθερα τους λόγους αδυναμίας αυτοπρόσωπης εμφάνισης, γ. Να ζητήσουν την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων πέραν της γνωμάτευσης της ειδικής στρατολογικής επιτροπής. Τέλος, ο μη εκτελεστός χαρακτήρας των γνωματεύσεων των ειδικών στρατολογικών επιτροπών δεν διαφοροποιεί τις απαντήσεις στα ως άνω ερωτήματα. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr