Νέοι κανόνες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στην αγορά και πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στις 25 Μαϊου 2016 δέσμη μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο με μεγαλύτερη ευκολία και εμπιστοσύνη παντού στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας τη στρατηγική της για την ενιαία ψηφιακή αγορά και την ενιαία αγορά, παρουσίασε σχέδιο για την τόνωση του ηλεκτρονικού
εμπορίου, αποτελούμενο από τρεις συνιστώσες, την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού, τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων σε πιο προσιτές τιμές και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών χάρη στην καλύτερη προστασία και επιβολή της νομοθεσίας. Η δέσμη μέτρων αποτελείται από τα ακόλουθα:
1.Νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης·
2. Νομοθετική πρόταση σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών και να βελτιωθεί η κανονιστική εποπτεία·  
3. Νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και κατευθυντήριες γραμμές που θα διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, το τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως αθέμιτη εμπορική πρακτική στον ψηφιακό κόσμο. Διαβάστε περισσότερα στο europa.eu

Σχόλια