Υποθηκοφύλακας δεν απέδωσε στο Δημόσιο 409.162 ευρώ

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποχρέωσε υποθηκοφύλακα να πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 409.162 ευρώ, καθώς την πενταετία 1999 - 2004 δεν απέδωσε στο Δημόσιο δικαιώματα που είχαν καταβληθεί από μεταγραφές, δωρεές, κ.λπ. Το 2007 επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν στο εν λόγω υποθηκοφυλακείο αρχικά έλλειμμα ύψους
708.642 ευρώ από την μη απόδοση δικαιωμάτων του Δημοσίου από καταχωρήσεις στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου που αφορούσαν μεταγραφές ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και άλλες πράξεις.
Όπως διαπιστώθηκε, ο υποθηκοφύλακας καταχωρούσε στα βιβλία του εισπράξεις τελών, δικαιωμάτων, κ.λπ. χαμηλότερες από τις πραγματικές. Μετά την έκθεση των επιθεωρητών ο υποθηκοφύλακας προς κάλυψη του ανοίγματος των 708.642 ευρώ κατέθεσε οικιοθελώς το ποσό των 299.479 ευρώ, μειώνοντας έτσι το έλλειμμα στα 409.162 ευρώ.
Στην συνέχεια, κλήθηκε ο υποθηκοφύλακας μέσα σε 48 ώρες να καταβάλλει το ποσό των 409.162 ευρώ, που αντιστοιχούσε στο έλλειμμα και τις προσαυξήσεις που του επιβλήθηκαν, λόγω της μη απόδοσης των παρακρατουμένων ποσών. Ο υποθηκοφύλακας δεν κατέθεσε το επίμαχο ποσό και προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της καταλογιστικής πράξης. Ο υποθηκοφύλακας μεταξύ των άλλων, επισήμανε ότι οι προσαυξήσεις που του επιβλήθηκαν ως κύρωση, ήταν υπέρμετρες και δεν αντανακλούν την πραγματική ζημιά του Δημοσίου και κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας που καθιερώνει τόσο το Σύνταγμα όσο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Εκλεκτικού Συνεδρίου απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους λόγους που προέβαλε ο υποθηκοφύλακας. (in.gr)

Σχόλια