Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκηση τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμαριάς, να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα εντός δέκα ημερών, από 12-04-2016 έως 21-04-2016. Η άσκηση των ασκουμένων
δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, εκκινεί την 1 η Μαΐου 2016 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2016. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του...