Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για την Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Βιβλιο IV. Έννομη Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00. Οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την έννοια του παρόντος νόμου ανεξάρτητα από τη φύση,
τον τύπο και την οικονομική αξία τους, στις διαφορές που προκύπτουν κατά την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης κατά την έννοια του νόμου και σε διαφορές οι οποίες αφορούν σε τροποποίηση δημόσιας σύμβασης ή παραχώρησης, η οποία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, απαιτεί τη διεξαγωγή νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.
Το Βιβλίο IV εισάγει διατάξεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007.

Σχόλια