Θέσεις διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Η Εθνική Σχολή Δικαστών (Ε.Σ.Δι), στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου  Έργου «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014 ‐ 2018» (Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημόσιου  Τομέα), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες : α) εν ενεργεία και επίτιμους δικαστικούς  λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού  Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 43 παρ. 1α, αα και γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),  β) καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 43 παρ. 1α,  ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και  γ)  δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους  λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α,  γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει), να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα παρακάτω στοιχεία, με την οποία να εκδηλώνουν  ενδιαφέρον για τη διδασκαλία έως δύο αντικειμένων. Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016. Αναλυτικά η Πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα εδώ

Σχόλια