Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Θέσεις διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Η Εθνική Σχολή Δικαστών (Ε.Σ.Δι), στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου  Έργου «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014 ‐ 2018» (Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημόσιου  Τομέα), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες : α) εν ενεργεία και επίτιμους δικαστικούς  λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού  Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 43 παρ. 1α, αα και γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),  β) καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 43 παρ. 1α,  ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και  γ)  δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους  λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α,  γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει), να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα παρακάτω στοιχεία, με την οποία να εκδηλώνουν  ενδιαφέρον για τη διδασκαλία έως δύο αντικειμένων. Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016. Αναλυτικά η Πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...