Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για το προσφυγικό

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόµου σκοπείται ο εξορθολογισµός και η αναµόρφωση του συστήµατος διεθνούς προστασίας, υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης των νεοεισερχοµένων πολιτών τρίτων χωρών καθώς και του συστήµατος υποδοχής και φιλοξενίας των αιτούντων διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και επιτυγχάνεται η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου “σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013) και άλλες διατάξεις, που αφορούν ιδίως αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης προκειµένου να αντιµετωπισθούν οργανωτικά και ουσιαστικά ζητήµατα που άπτονται της εφαρµογής του υπάρχοντος πλαισίου καθώς και την εξορθολογισµένη ρύθµιση υπαρχουσών αναγκών. Με το σχέδιο νόµου, προβλέπονται διατάξεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση τόσο των εκτάκτων αναγκών λόγω της προσφυγικής κρίσης όσο των µελλοντικών ή/και πάγιων αναγκών για τη λειτουργία ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού συστήµατος εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας και ενός λειτουργικού συστήµατος υποδοχής.

Σχόλια