Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Ξάνθης. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Ξάνθης με σχέση έμμισθης εντολής. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Ξάνθης σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια