Πληρωμή δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε άπορους. Έγγραφο του Υπ.Δικαιοσύνης σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμής

Με έγγραφο που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή δίνει απάντηση σε βουλευτές σχετικά με την καθυστέρηση στην πληρωμή δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε άπορους πολίτες. Το έγγραφο αναφέρει:
"Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 3808/08-03-2016 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Α. Μπαλωμενάκης, I. Γκιόλας, I. Δέδες, I. Θεοφύλακτος, Γ. Παπαηλιού,
Π. Κοζομπόλη-Αμανατίδη, I. Σαρακιώτης & Γ. Ψυχογιός, με θέμα: «Πληρωμή δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε άπορους πολίτες», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Ως προς το πρώτο εκ των ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εξετάζει συνεχώς όλες τις παραμέτρους εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνεννόηση με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών θα λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις, όπου κριθεί απαραίτητο.
Περαιτέρω σε ό,τι αφορά την επίσπευση της εκκαθάρισης των υποθέσεων σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3798/16-03-2016 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ,Χ.ΔΙ.Κ/Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο μας) στο εν λόγω Ταμείο εκκρεμούν δικαιολογητικά για την αποζημίωση δικηγόρων, η εκκαθάριση των οποίων πραγματοποιείται σε 9 μήνες περίπου από την ημερομηνία που εισέρχονται στην υπηρεσία. Η αύξηση του χρόνου εκκαθάρισης οφείλεται στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό πολιτών που καταφεύγουν στην Νομική Βοήθεια, γεγονός που αντίστοιχα οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό διορισμών δικηγόρων  στα πλαίσια του Ν.3226/2004 (Α 24) οι οποίοι θα πρέπει να αποζημιωθούν από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Επιπρόσθετα υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο της καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους δικηγόρους τα οποία συνοπτικά παρατίθενται ακολούθως:
1. Για την έκδοση γραμματίων νομικής βοήθειας, τα οποία είναι απαραίτητα για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους δικηγόρους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 ‘Α), λειτουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή με επιμέλεια της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ αντίστοιχα έχει προβεί σε αναβάθμιση του λογισμικού της υπηρεσίας έτσι ώστε από το δικαστικό έτος 2015-2016 να είναι εφικτή η ηλεκτρονική ενημέρωσή του με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας. Παρά την ενημέρωση των δικηγορικών συλλόγων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ με τα υπ’ αριθμ. 8268/5-6-2015, 8918/19-06-2015 και 13150/18-09-2015 έγγραφα, δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή της Ολομέλειας από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ηλεκτρονική συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων των γραμματίων νομικής βοήθειας από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ . Για όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή πρέπει να γίνεται χειροκίνητη εισαγωγή των δεδομένων, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένο χρόνο επεξεργασίας των αιτήσεων προς αμοιβή των δικηγόρων που μετέχουν στη νομική βοήθεια.
2. Στα δεδομένα τα οποία λαμβάνει το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ ηλεκτρονικά από την εφαρμογή της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων έχουν παρατηρηθεί λάθη τα οποία κωλύουν την εισαγωγή των δεδομένων των γραμματίων νομικής βοήθειας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων που καταχωρούνται στην εφαρμογή ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των μηχανογραφικών συστημάτων της Ολομέλειας και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ
3. Από τον έλεγχο των γραμματίων που εκδίδονται έχει παρατηρηθεί ότι εκδίδονται γραμμάτια μεταχρονολογημένα σε επόμενο δικαστικό έτος για υποθέσεις που αφορούν προηγούμενο δικαστικό έτος, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο του ετήσιου ορίου της αμοιβής των δικηγόρων όπως αυτό προκύπτει από το ποσό αναφοράς του ειδικού γραμματίου (παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3226/2004).
4. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.4194/2013, έχουν συσταθεί ειδικοί διανεμητικοί λογαριασμοί σε πολλούς δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Στους πόρους των διανεμητικών λογαριασμών αυτών προβλέπονται κρατήσεις και για παραστάσεις που αφορούν δικαιούχους της νομικής βοήθειας. Ο κάθε δικηγορικός σύλλογος έχει ορίσει διαφορετικά ποσοστά κρατήσεων που θα γίνονται για τις παραστάσεις νομικής βοήθειας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ορίζονται διαφορετικές κρατήσεις για κάθε μια διαδικασία χωριστά. Προκειμένου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ να έχει την δυνατότητα να διενεργεί κρατήσεις υπέρ των διανεμητικών λογαριασμών με διαφορετικά ποσοστά ανά δικηγορικό σύλλογο και ανά διαδικαστική πράξη, απαιτείται εκτεταμένη παραμετροποίηση και αναβάθμιση του μηχανογραφικού του συστήματος καθώς και αποκλειστική απασχόληση μέρους του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τη νομική βοήθεια ώστε να επιμελείται την ορθή διενέργεια των κρατήσεων.
5. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 της ΚΥΑ 61247/2015(Β 1811 )θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία θα προκαταβάλλουν οι δικηγόροι - μέλη του που ανήκουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην αυτών των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Σάμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα δικηγόρων διαδικασία.
Παράλληλα στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του Ν.4194/2013 σχετικά με την προκαταβολή εισφορών αναφέρεται ότι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν δικαιούχους της νομικής βοήθειας απαλλάσσονται της υποχρέωσης προκαταβολήε εισφορών. Για την κράτηση της εισφοράς υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την εκκαθάριση της αποζημίωσης απαιτείται αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και ορισμός της διαδικασίας με την οποία θα ενημερώνεται το ΤΑΧΔΙΚ για το ποιοι δικηγόροι είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε ώστε να διενεργεί την αντίστοιχη κράτηση στην αποζημίωσή τους.
Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι έχει ήδη ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου να καταθέσουν άμεσα προτάσεις επίλυσης των ως άνω αναφερόμενων προβλημάτων προκειμένου να επιταχυνθεί και συντμηθεί ο χρόνος αποζημίωσης των δικαιούχων δικηγόρων".
(http://taxheaven.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr