Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Έννοια των ενοχών από αδικοπραξία ή οιωνεί αδικοπραξία

Απόφαση του ΔΕΕ της 21/4/2016 στην υπόθεση C‑572/14 (Austro-Mechana GmbH κατά Amazon EU Sàrl κλπ). Ιστορικό υπόθεσης: Η Austro-Mechana είναι εταιρία συλλογικής διαχειρίσεως δικαιωμάτων του δημιουργού και αποστολή της είναι, μεταξύ άλλων, η είσπραξη της «εύλογης αμοιβής» που προβλέπεται στο άρθρο 42b, παράγραφος 1, του UrhG (Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα).
Η Amazon, με έδρα στο Λουξεμβούργο και στη Γερμανία, ανήκει σε διεθνή όμιλο ο οποίος πωλεί προϊόντα μέσω του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων και τα υποθέματα εγγραφής που αναφέρονται στην ως άνω διάταξη. Κατά την Austro‑Mechana, η Amazon θέτει το πρώτον σε κυκλοφορία στην Αυστρία τα εν λόγω υποθέματα εγγραφής, οπότε υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή αυτή.
Η διαφορά μεταξύ των διαδίκων αφορά το ζήτημα αν τα αυστριακά δικαστήρια έχουν, δυνάμει του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού 44/2001, διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της αγωγής που άσκησε η Austro Mechana κατά της Amazon αξιώνοντας την καταβολή της εν λόγω αμοιβής. Η προσφυγή της Austro-Mechana απορρίφθηκε πρωτοδίκως λόγω ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας. Η απόρριψη της προσφυγής της Austro-Mechana επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό με το αιτιολογικό ότι η διαφορά μεταξύ αυτής και της Amazon δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού 44/2001.
Η Austro-Mechana άσκησε αναίρεση ενώπιον του Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία), με την οποία ζητεί την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Oberster Gerichtshof αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:
«Καταλέγεται η αξίωση καταβολής “δίκαιης αποζημιώσεως” κατ’ άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας [2001/29], η οποία εγείρεται σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο κατά επιχειρήσεως που θέτει το πρώτον σε κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά υπόθεμα εγγραφής, για εμπορικούς σκοπούς και έναντι αντιτίμου, μεταξύ των αξιώσεων από “ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας” κατά την έννοια του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού [44/2001];»
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Austro-Mechana εγείρει με την αγωγή της ζήτημα ευθύνης της εναγόμενης, εφόσον η αγωγή αυτή στηρίζεται σε παράβαση, από την Amazon, των διατάξεων του UrhG που της επιβάλουν την εν λόγω υποχρέωση και ότι η παράβαση αυτή αποτελεί παράνομη πράξη η οποία προκαλεί ζημία στην Austro-Mechana. Συνεπώς, η αξίωση της ενάγουσας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού 44/2001.
Ως εκ τούτου, εάν το επίμαχο στην κύρια δίκη ζημιογόνο γεγονός επήλθε ή ενδέχεται να επέλθει στην Αυστρία, πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, τα δικαστήρια του κράτους μέλους αυτού έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν την αγωγή της Austro-Mechana. Υπό τις συνθήκες αυτές, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 5, σημείο 3, του κανονισμού 44/2001 έχει την έννοια ότι αγωγή με την οποία ζητείται η καταβολή αμοιβής που οφείλεται δυνάμει εθνικής ρυθμίσεως, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία θέτει σε εφαρμογή το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2001/29, καταλέγεται στις αξιώσεις από «ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας», κατά την έννοια του άρθρου 5, σημείο 3, του κανονισμού αυτού. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια