Εξάλειψη υποθηκών υπέρ Δημοσίου. Μη νόμιμη η συναίνεση του εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις (Γνωμοδότηση)

Επί του ερωτήματος σχετικά με το εάν συντρέχει νόμιμη περίπτωση συναίνεσης του Δημοσίου προς εξάλειψη εγγεγραμμένων υποθηκών, για την αγορά κρατικών λαχείων με πίστωση, μολονότι οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, κατ’ απόκλιση από το άρθρο 1281 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ αρ. 92/2016 Ατομική Γνωμοδότηση, στην περίπτωση της εγγραφής
υποθήκης για αγορά κρατικών λαχείων με πίστωση εφαρμόζεται το άρθρο 1281 ΑΚ, συνεπώς, εφόσον δεν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς η ασφαλιζόμενη απαίτηση - κατ’ απόκλιση από την αρχή του αδιαιρέτου της υποθήκης - δεν επέρχεται απόσβεση της υποθήκης και δεν καθίσταται, εκ του λόγου αυτού, νόμιμη η συναίνεση του Δημοσίου ως δανειστή στην εξάλειψη της εν λόγω υποθήκης. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια