Αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις του Ασφαλιστικού. Δεν στηρίζεται σε αναλογιστικές μελέτες το νομοσχέδιο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε σε γνωμοδότηση της Ολομέλειάς του ότι οι διατάξεις του ασφαλι- στικού νομοσχεδίου δεν στηρίζονται σε αναλο-γιστικές μελέτες και ορισμένες από αυτές προσκρούουν σε συνταγματικές διατάξεις. Όπως επισημαίνεται επί λέξει στο κείμενό της, «δεν συνάγεται ότι έχουν συνταχθεί και ληφθεί υπόψη αναλογιστικές μελέτες, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το πλέγμα των
διατάξεων αυτών και οι απονεμόμενες εφεξής παροχές, σε συνδυασμό με τα επιβαλλόμενα στους ασφαλισμένους βάρη θα λειτουργήσει μελλοντικά επ’ωφελεία των συνταξιούχων και θα επιφέρει, έστω και μακροπρόθεσμα, μία δίκαιη εξισορρόπηση του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος (βιωσιμότητα συνταξιοδοτικού συστήματος) με τον νυν επιχειρούμενο περιορισμό των δικαιωμάτων και των νομίμων προσδοκιών τους, ούτε και αιτιολογείται η αδυναμία θεσμοθέτησης ηπιότερων εναλλακτικών μέτρων για την κατηγορία των συνταξιούχων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου  και να εξετασθεί η συνολική επιβάρυνσή της από τα διαδοχικώς θεσπιζόμενα σε βάρος της μέτρα (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος)».
Το ανώτατο δικαστήριο επίσης σημειώνει ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η ενσωμάτωση σε ένα κοινό ασφαλιστικό φορέα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι «ενόψει του διατυπωμένου κανόνα περί υπαγωγής του συνόλου των ασφαλισμένων, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε έναν μοναδικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να σημειωθεί η προγενέστερη θέση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκφράστηκε με τα Πρακτικά της  4ης Ειδικής Συνεδρίασης της 29ης Ιουνίου 2010, σύμφωνα με την οποία η ένταξη των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών στον  κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν συνάδει με τις συνταγματικές διατάξεις  των άρθρων 103, 73 παρ. 2, 98 παρ. 1 περ. δ και στ, 80 παρ. 1 και 88 παρ. 2  και μεταβάλλει την αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
Σημειώνεται επίσης από το Ελεγκτικό Συνέδριό ότι η όλη επεξεργασία των ασφαλιστικών διατάξεων έγιναν υπό το κράτος ασφυκτικής χρονικής πίεσης λόγω του κατεπείγοντος του νομοσχεδίου. (kathimerini.gr)

Σχόλια