Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κωδικό 5153 και τίτλο: «Έλεγχος και Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013/ Προετοιμασία έναρξης και Διαχείρισης Έργων νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Horizon» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Μαμούρη Ζήση, ζητούνται άτομα για την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση
των ερευνητικών προγραμμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται σε 10 ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας και το αργότερο έως και την Παρασκευή 06 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00. Μεταξύ άλλων ζητείται ένα (1) άτομο - στέλεχος νομικής υποστήριξης Ερευνητικών έργων (Ευρωπαϊκών & συγχρηματοδοτούμενων) με πτυχίο Νομικής. Η αμοιβή ορίζεται σε 1.500€ ανά ανθρωπομήνα απασχόλησης. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια