Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4378/2016 για την ενσωμάτωση Οδηγιών για φορολογικά θέματα και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4378/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». Με τα άρθρα 1 έως και 4 του νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2014/107/ΕΕ Οδηγίας του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16ης. 12.2014) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της
11ης.3.2011), όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως και Ζ΄ του Μέρους πρώτου του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163).
Στο άρθρο 10 προβλέπεται παράταση προθεσμιών του Ν. 4270/2014, στο άρθρο 11 προβλέπεται τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), ενώ στο άρθρο 14 προβλέπονται κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας. Δείτε το Νόμο 4378/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια