Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4375/2016 για τους πρόσφυγες. Ιδρύεται νέα "Αρχή Προσφύγων"

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4375/2015 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, με τίτλο «Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Αρχή Προσφυγών συγκροτείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Επιτροπές Προσφυγών. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου και υποστηρίζονται, για την εκπλήρωση του έργου τους, από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία.
Στο άρθρο 5 του νόμου προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται στην Αρχή Προσφυγών τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών και καθορίζεται ο αριθμός τους. Τα μέλη των Επιτροπών κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών και εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή διοικητικού δικαίου και επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου.
Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής, όπως αυτή συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου.
Στο άρθρο 57 (Άρθρα 36 και 37 της Οδηγίας) ορίζονται οι «ασφαλείς χώρες καταγωγής».
Στο άρθρο 73 προβλέπεται ότι ως δώρα που εξαιρούνται του ΦΠΑ θεωρούνται και τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.
Δείτε το πλήρες κείμενο το Νόμου 4375/2015 όπως δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Σχόλια

Ο χρήστης http://stavretta.blogspot.gr/ είπε…

ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ κ.α.