Η παράλειψη κατάθεσης γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της διαδικαστικής πράξης. Μεταστροφή της νομολογίας

ΣτΕ (α’) 3548/2015 – Η παράλειψη κατάθεσης γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της διαδικαστικής πράξης. Μεταστροφή της νομολογίας της ΣτΕ (ολ.) 1858/2015: «…Όπως ορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 61 του Κώδικα ∆ικηγόρων, η µη κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου του γραµµατίου προκαταβολής της προβλεπόµενης εισφοράς προς τον οικείο δικηγορικό σύλλογο συνεπάγεται το απαράδεκτο της σχετικής διαδικαστικής πράξης [βλ. ν. 4194/2013, Α΄
208/27.9.2013, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 8 περ. α΄ του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013) και όπως η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 8 περ. γ΄ του ν. 4205/2013 και άρχισε να ισχύει από 1.11.2013 σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 13 περ. δ΄ του ν. 4205/2013].
Εξάλλου, όπως κρίθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την απόφαση 1858/2015 της Ολοµέλειας (σκ. 4), δηµοσιευθείσα στις 14.5.2015, οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων δεν προσκρούουν ούτε στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ούτε στο άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, δεδοµένου ότι µε αυτές επιδιώκεται η εξυπηρέτηση σκοπών που συνάπτονται προς την απονοµή της δικαιοσύνης και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο µέτρο.
Εν προκειµένω ο δικηγόρος της αναιρεσίβλητης, …, παρέστη κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως χωρίς να προσκοµίσει γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο. Ο Πρόεδρος χορήγησε προθεσµία έως τις 13.11.2014 για την κατάθεση σχετικού υποµνήµατος και την προσκόµιση των σχετικών γραµµατίων προκαταβολής, αλλά ούτε εντός της 90 προθεσµίας αυτής κατατέθηκε το ελλείπον γραµµάτιο προκαταβολής για την παράσταση ούτε άλλωστε κατατέθηκε το σχετικό υπόµνηµα. Συνεπώς θα έπρεπε, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων, η παράσταση της αναιρεσίβλητης να θεωρηθεί µη νόµιµη.
Όµως, ενόψει του ότι η ερµηνεία στην οποία προέβη το ∆ικαστήριο µε την προαναφερθείσα απόφαση 1858/2015 της Ολοµέλειας, έλαβε χώρα σε χρόνο µεταγενέστερο της δικασίµου της παρούσας υποθέσεως, συνιστά δε µεταστροφή νοµολογίας, διότι µέχρι τότε η σχετική ερµηνεία της παροµοίου περιεχοµένου διατάξεως του άρθρου 96 παρ. 6 του ν.δ. 3026/1954 (Α´ 235) ήταν ότι η παράλειψη καταθέσεως του γραµµατίου καταβολής της δικηγορικής αµοιβής δεν συνεπάγεται ερηµοδικία του διαδίκου (βλ. ΑΕ∆ 33/1995), το ∆ικαστήριο κρίνει ότι, για λόγους προστασίας της αναιρεσίβλητης, πρέπει να θεωρηθεί ότι η εν προκειµένω παράλειψη καταθέσεως του γραµµατίου προκαταβολής για την παράστασή της δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της εν λόγω διαδικαστικής πράξης (πρβλ. ΣτΕ 2131/2015, σκ. 5). O παραστάς δικηγόρος, όµως, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκοµίσει το γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αφότου, µετά τη δηµοσίευση της αποφάσεως αυτής, ειδοποιηθεί σχετικώς από τη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, ενόψει και των προβλεποµένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 61 του Κώδικα ∆ικηγόρων συνεπειών. …». (πηγή: publiclawjournal.com)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Η μεταστροφή της νομολογίας έγκειται στο ότι, εν αντιθέσει με την ερμηνεία της προγενέστερης διατάξεως του άρθρου 96 παρ. 6 του ν.δ. 3026/1954, πλέον, υπό την ισχύ του νέου Κώδικα Δικηγόρων, η παράλειψη καταθέσεως του γραμματίου καταβολής της δικηγορικής αμοιβής ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ερημοδικία του διαδίκου (ΟλΣτΕ 1858/2015). Απλώς στην συγκεκριμένη περίπτωση (της ΣτΕ 3548/2015), η ερμηνεία στην οποία προέβη το Δικαστήριο με την ΟλΣτΕ 1858/2015, έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο της δικασίμου της υποθέσεως. Με δεδομένο δηλαδή ότι όταν συζητήθηκε η υπόθεση, δεν είχε συντελεστεί ακόμα η μεταστροφή της νομολογίας και ίσχυε ακόμα η προηγούμενη ερμηνεία της προγενέστερης διάταξης, σύμφωνα με την οποία η παράλειψη καταθέσεως του γραμματίου καταβολής της δικηγορικής αμοιβής δεν συνεπαγόταν ερημοδικία του διαδίκου, θεωρήθηκε ανεπιεικές για τον διάδικο να ερημοδικασθεί λόγω μη καταβολής της δικηγορικής αμοιβής, όπως θα γινόταν εάν εφαρμοζόταν η μεταγενέστερη ερμηνεία της μεταγενέστερης διάταξης. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πάντως, ο δικηγόρος δεν απαλλάχθηκε τελικά από την υποχρέωση καταβολής του γραμματίου (βλ. τελευταία σκ. απόφασης "O παραστάς δικηγόρος, όμως, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκομίσει το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου, μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, ειδοποιηθεί σχετικώς από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, ενόψει και των προβλεπομένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων συνεπειών" και διατακτικό απόφασης "Υποχρεώνει τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσίβλητης να προσκομίσει το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό").
Ο χρήστης Legalnews24.gr είπε…
ευχαριστούμε θερμά για το σχόλιο σας
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Θα εκτιμούσα πολύ τη γνώμη όποιου ξέρει: Τι γίνεται σε περίπτωση που έχει κοπεί κατά την κατάθεση της αγωγής εσφαλμένη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής; Για παράδειγμα, αν, εκ παραδρομής, κοπεί προείσπραξη ειδικής διαδικασίας σε τακτική ή τακτικής σε ειδικές διαδικασίες; Θεωρείται "παράλειψη" και δημιουργεί απαράδεκτο ή μπορεί να διορθωθεί και πότε?? Ευχαριστώ.