Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση (Γνωμοδότηση)

Στο ερώτημα αν υφίσταται υποχρέωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών διοικητικά αποκατασταθέντος λιμενικού, συνεπεία συμμόρφωσης της Διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση, για ποιο χρονικό διάστημα και ποιες αξιώσεις έχουν παραγραφεί, κατόπιν απόφασης του Συμβ.Συμμόρφωσης του Διοικ.Εφετείου, γνωμοδότησε η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από παραπομπή
από το Δ’ Τμήμα λόγω μείζονος σπουδαιότητας.
Το ΝΣΚ με την υπ αρ. 22/2016 Γνωμοδότηση αποφάνθηκε ότι όταν το Συμβούλιο Συμμόρφωσης δικαστηρίου, επιτάσσει στη Διοίκηση να καταβάλει αναδρομικές αποδοχές σε υπαλλήλους, στο πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς ακυρωτική δικαστική απόφαση, οφείλει αυτή να συμμορφωθεί, προς αποφυγή των οριζομένων στο άρθρο 50 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 και 5 του ν. 3068/2002 συνεπειών (ομόφωνα). Περαιτέρω, οφείλει το Δημόσιο να διατυπώσει ρητή επιφύλαξη περί της εκ μέρους του αναζήτησης των αποδοχών, οι οποίες, κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπηρεσιών, υπέπεσαν σε παραγραφή (κατά πλειοψηφία).

Σχόλια