Στη Βουλή Σχέδιο Νόμου με ενσωμάτωση Οδηγιών για φορολογικά θέματα

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόµου «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».
Με το ν/σ ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2014/107/ΕΕ Οδηγίας του Συµβουλίου της 9ης Δεκεµβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011) όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τοµέα,
η οποία έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α΄163).
Επίσης με το σχέδιο νόμου γίνεται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2060 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.
Ακόμα στο μέρος δεύτερο του σχεδίου νόμου προβλέπεται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες τροποποιείται η Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου της ΕΕ αναφορικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών.

Σχόλια