Θέσεις εμπειρογνωμόνων με πτυχίο νομικής στο Υπουργείο Εξωτερικών

Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας, 2. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα Μετανάστευσης, 3. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα Δικαίου Θάλασσας, 4. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα - Επικοινωνιολόγου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 32ο και να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, να διαθέτουν εξειδικευμένη πενταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, να γνωρίζουν τις οριζόμενες για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα ξένες γλώσσες, και προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας κ.λπ., ορίζονται στην Π19ΓΕΝ- 3948/11.2.2016 (ΦΕΚ Β’ 460/24.02.2016) απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Εξωτερικών. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής των Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα), αίτησης συμμετοχής–υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας περίληψης στον ημερήσιο τύπο. 
Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται μία πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) του υποψηφίου και τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/kladosempeirognomonon). Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και στο τηλέφωνο 210-368 1139.

Σχόλια