Αλλάζουν ξανά οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ)

Με την υπ’αριθμ. 21798/2016 «Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών» ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 709/16-3-2016) τροποποιούνται εκ νέου οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών. Σύμφωνα με την απόφαση για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε: • τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α΄ Ζώνη) • πενήντα πέντε ευρώ
(55,00 €) από το 12ο έως και το 32ο χλμ. (Β΄ Ζώνη) • εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ΄ Ζώνη) • ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη). Δείτε αναλυτικά τις νέες αμοιβές της ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια