15 θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Δήμο Αθηναίων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 11450 οικ. κ.φ: 6466 Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με την Απόφαση ο αριθμός των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζεται σε δέκα πέντε (15) άτομα. Το χρονικό διάστημα άσκησής
τους ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ΔΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Το εξάμηνο θα αρχίζει την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η μηνιαία αποζημίωσή τους ορίζεται στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. Δείτε την Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια