Την πρόσληψη επιπλέον Ειρηνοδικών ζητάει η Ένωση Δικαστών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Την πρόσληψη 206 Ειρηνοδικών ζητάει με επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η επιστολή έχει ως εξής: «Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. 104572/24-12-2014 απόφαση προκηρύχθηκε διαγωνισμός αρχικά για την κάλυψη 54 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, ενώ στη συνέχεια με το ν. 4336/2015 αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών κατά 140 και συνεπώς οι κενές οργανικές θέσεις ανήλθαν σε 194. Ωστόσο, λόγω συμπλήρωσης του
ορίου ηλικίας απεχώρησαν στις 30-6-2015 από την Υπηρεσία τους άλλοι 10 Ειρηνοδίκες, ένας Ειρηνοδίκης παραιτήθηκε και μία Ειρηνοδίκης απεβίωσε.  Συνεπώς, οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται, κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, σε διακόσιες έξι (206), σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σας.
Συμπληρωματικά, σας αναφέρουμε ότι στις 30-6-2016 θα αποχωρήσουν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας άλλοι 19 Ειρηνοδίκες και ήδη 2 Ειρηνοδίκες παραιτήθηκαν, δίχως όμως να έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες προς οριστικοποίηση των παραιτήσεων αυτών.
Κατόπιν των παραπάνω, αιτούμεθα την κάλυψη, με σύνταξη σχετικού ερωτήματος, όλων των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και δη διακοσίων έξι (206) και όχι μόνο των προαναφερόμενων 194, από τον καταρτισθέντα πίνακα επιτυχόντων του διενεργηθέντος προσφάτως διαγωνισμού.
Η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος πρόσληψης δώδεκα (12) επιπλέον Δοκίμων Ειρηνοδικών είναι αναγκαία, διότι μόνο με την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων θα καταστεί δυνατή τόσο η εφαρμογή των διατάξεων του  Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσο και ο επαναπροσδιορισμός και η συζήτηση εντός 3 ετών του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων του Ν. 3869/2010, όπως  απαιτεί το άρθρο 2 παρ. Α4 του Ν. 4336/2015».

Σχόλια