Καταδίκη της Ελλάδας για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας της καρέτα-καρέτα στην Κυπαρισσία πρότεινε η Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Την πρόταση της επί της Προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας στην υπόθεση C-504/14 (προστασία χελώνας καρέτα καρέτα στην Κυπαρισσία) κοινοποίησε η Γενική Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα της Επιτροπής ήταν να διαπιστωθεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις δυνάμει των άρθρων
-6 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας α) παραλείποντας να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και η παρενόχληση του είδους για το οποίο η περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί, και β) έχοντας επιτρέψει (χωρίς τη διενέργεια καμίας δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3) παρεμβάσεις οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά την εν λόγω περιοχή, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια, μειώνοντας και καταστρέφοντας την περιοχή φωλιάσματος του είδους προτεραιότητας Caretta caretta, που έχει παρουσία στον τόπο αυτόν, προκαλώντας ενοχλήσεις στο εν λόγω είδος και, τέλος, μειώνοντας και καταστρέφοντας τους οικότυπους αμμοθινών 2110, 2220 και τον οικότοπο προτεραιότητας 2250
- 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) της ίδιας οδηγίας παραλείποντας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να θεσπίσει και να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό καθεστώς αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta (είδος προτεραιότητας) στον κόλπο της Κυπαρισσίας κατά τρόπο που να αποφεύγεται κάθε παρενόχληση του εν λόγω είδους κατά την περίοδο αναπαραγωγής του και κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής του.
Η πρόταση της Γενικής Εισαγγελέα ήταν η εξής:
Η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όσον αφορά τον τόπο διατηρήσεως «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000-Code GR2550005),
–        επιτρέποντας την κατασκευή κατοικιών στην περιοχή Αγιαννάκη, κατά το έτος 2010, όπως επίσης και τη χρήση άλλων κατοικιών από το έτος 2006, και διατηρώντας σε ισχύ τις άδειες τριών κατοικιών στην περιοχή Βουνάκι,
–        παραλείποντας να περιορίσει τη χρήση διαδρόμων κατά τρόπο ώστε να αποτρέψει επιβλαβείς επιδράσεις στην περιοχή και σημαντικές ενοχλήσεις της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta κατά την αναπαραγωγή της, εγκρίνοντας ή και κατασκευάζοντας έναν δρόμο παράλληλο προς τη σιδηροδρομική γραμμή, ο οποίος συνδέει το Καλό Νερό με την Ελαία, και επιτρέποντας την ασφαλτόστρωση διαδρόμων,
–        μη επιβάλλοντας επαρκώς την απαγόρευση του «ελεύθερου κάμπινγκ»,
–        παραλείποντας να περιορίσει επαρκώς τη λειτουργία παραλιακών μπαρ στις παραλίες αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta,
–        παραλείποντας να περιορίσει επαρκώς την ενοικίαση εξοπλισμού παραλίας και την τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων στις παραλίες αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta,
–        παραλείποντας να περιορίσει επαρκώς τη φωτορρύπανση στις παραλίες αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και
–        παραλείποντας να περιορίσει επαρκώς την αλιευτική δραστηριότητα μπροστά στις παραλίες αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώναςCaretta caretta.
3)      Η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, χορηγώντας το 2012 άδεια κατασκευής τριών εξοχικών κατοικιών κοντά στο Βουνάκι, στην περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας», χωρίς προηγουμένως να εκτιμήσει δεόντως το εν λόγω σχέδιο ως προς τις επιπτώσεις του στην περιοχή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατηρήσεώς της.
4)      Η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, επιτρέποντας κατασκευαστικές εργασίες στον Αγιαννάκη, κοντά στις παραλίες αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
5)      Η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και δ΄, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, παραλείποντας να θεσπίσει πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον τόπο διατηρήσεως «Θίνες Κυπαρισσίας».
Δείτε το πλήρες κείμενο των Προτάσεων της Γενικης Εισαγγελεα JULIANE KOKOTT εδώ
Δείτε το πλήρες κείμενο της Προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

Σχόλια