Θέσεις Νομικών στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο προσλαμβάνει κατά περιόδους νομικούς, για την Υπηρεσία Έρευνας και Τεκμηρίωσης, που καλούνται να εργαστούν, ως έκτακτοι υπάλληλοι, σε θέση υπαλλήλου διοικήσεως, προς εκτέλεση εργασιών μελέτης, έρευνας και τεκμηρίωσης σχετικά με το δίκαιο της Ένωσης και τα εθνικά δίκαια. Για τις προσλήψεις αυτές, που πραγματοποιούνται στον βαθμό AD 5, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: I. Απαιτούμενοι τίτλοι ή διπλώματα
α) Πλήρης νομική κατάρτιση στο εθνικό δίκαιο ενός των κρατών μελών,
πιστοποιούμενη με πανεπιστημιακό πτυχίο, καθώς και πολύ καλή γνώση του δικαίου της Ένωσης.
β) είναι εξόχως επιθυμητή μια επιβεβαιωμένη επαγγελματική πείρα σε θέση που απαιτεί ουσιαστική νομική έρευνα, τόσο στο δίκαιο της Ένωσης όσο και στο εθνικό δίκαιο.
II. Γλωσσικές γνώσεις
Γνώση σε βάθος της γλώσσας του κράτους μέλους χορηγήσεως του πτυχίου που μνημονεύεται στο στοιχείο I α).
Για υπηρεσιακούς λόγους, απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, περιλαμβανομένης ουσιαστικής δυνατότητας συντάξεως κειμένων στη γλώσσα αυτή.
Οι υποφήφιοι θα προσληφθούν ως έκτακτοι υπάλληλοι για διάστημα ενός έτους, που μπορεί να παραταθεί.
III. Κατάθεση των υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί μελεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στην ακόλουθη διεύθυνση: AD-RECH-DOC@curia.europa.eu παραθέτοντας την ένδειξη: AD-Rech.&doc.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας διατηρούνται επί 12 μήνες από της παραλαβής τους.

Σχόλια