Επανέλεγχος και επιστροφή ΦΠΑ επί ειδικής δήλωσης για μεταβίβαση ακινήτου - Παραίτηση υπαλλήλου εις βάρος της οποίας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ)

9/2016: Η φορολογική αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ, που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το οποίο έχει φορολογηθεί ως αποπερατωμένο πριν ακόμη περατωθεί και στη συνέχεια άλλαξαν οι όροι της σύμβασης και παραδόθηκε ημιτελές, εάν και εφόσον δεν ισχύει το τεκμήριο του αποπερατωμένου και να εκδώσει, ύστερα από τη σχετική γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 4 περ. γ’, υποπερ.iv του Κώδικα ΦΠΑ και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης κατ’ άρθρο 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), διορθωτική πράξη διοικητικού προσδιορισμού κατ’ άρθρο 34, εδάφ. τρίτο και τέταρτο του ΚΦΔ, λαμβάνοντας υπόψη ως βάση επιβολής του
φόρου την πράγματι λαμβανόμενη στην συγκεκριμένη περίπτωση αντιπαροχή (τίμημα), από την οποία μπορεί να προκύπτει και μείωση φορολογητέας ύλης ως και του αντίστοιχου φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι στο τροποποιητικό συμβόλαιο δεν θα υφίσταται όρος για μελλοντική αποπεράτωση του μεταβιβαζόμενου ημιτελούς κτίσματος από τον πωλητή - εργολάβο. (ομοφ.). Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ
3/2016: Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν κωλύεται από τη διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του Υ.Κ. να εξετάσει την περίπτωση αποδοχής της αίτησης παραίτησης της υπαλλήλου Τ.Δ., χωρίς να αναμένει την αμετάκλητη περαίωση της ποινικής δίωξης, που έχει ασκηθεί εναντίον της. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια