Προσωρινή δικαστική προστασία - Ακύρωση έκθεσης κατάσχεσης (ΔΠρΑθ)

Ταμειακή Βεβαίωση. Με την 134/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές, Α σύνθεση, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά της με αριθμό 7701/ 9-10-2015 πράξεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος του αιτούντος, ποσό 100.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 2.400 ευρώ, συνολικώς δε ποσό 102.400 ευρώ, προερχόμενο από πρόστιμο που επιβλήθηκε με την 7/ 447/ 2102007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε βάρος του, λόγω παραβάσεως του άρθρου 72
ν 1969/1991, διατάσσοντας, ως μέτρο πρόσφορο για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, τον αιτούντα να καταθέσει στο καθού η αίτηση Ελληνικό Δημόσιο, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της εκδόσεως της παρούσης αποφάσεως, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό ύψους 10.000 ευρώ. Αφού έλαβε υπόψη, ότι α) ναι μεν, η ασκηθείσα ανακοπή δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη, καθόσον οι προβαλλόμενοι με αυτή ισχυρισμοί χρήζουν περαιτέρω ενδελεχούς νομικής και ουσιαστικής έρευνας, β) ο αιτών, καθώς και η σύζυγός του, διαθέτουν αξιόλογα, για την τρέχουσα συγκυρία, φορολογητέα εισοδήματα, με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος των τελευταίων οικονομικών ετών, γ) η περιουσία του αιτούντος και της συζύγου του, όπως αυτή προκύπτει από την, κατ άρθρο 205 Κ.Δ.Δ., δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είναι σημαντική (ανεξαρτήτως του ότι ορισμένα περιουσιακά στοιχεία βαρύνονται, κατά τα προδιαληφθέντα, με προσημείωση υποθήκης ή ενέχυρο), αποτελείται δε από δύο ακίνητα (το ένα αστικό ακίνητο μεγάλης αξίας στην Ανοιξη Αττικής), αξιόλογο χαρτοφυλάκιο μετοχών και συμμετοχές σε πέντε ιδιαίτερα κερδοφόρο TRUST στην Κύπρο, πλην όμως δ) ο αιτών βαρύνεται, πέρα από την υποχρέωση συντήρησης του ιδίου και της οικογένειάς του, με την εξυπηρέτηση υπερβολικά υψηλών, για την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, δανειακών υποχρεώσεων, συνολικού ύψους 612.715,96 ευρώ, ενώ η προαναφερόμενη κάθετη ιδιοκτησία στην Ανοιξη Αττικής αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία του ίδιου και της οικογένειάς του, έκρινε ότι, ενόψει της διαφαινόμενης αδυναμίας του αιτούντος να καταβάλει αμέσως το ταμειακώς βεβαιωθέν ποσό προστίμου ύψους 100.000 ευρώ, πιθανολογείται η πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης σε αυτόν από τη λήψη κάποιου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ή διοικητικά μέτρα για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης του ως άνω ποσού και, επομένως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της ένδικης πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων εξαναγκασμού ή διασφάλισης της είσπραξης της ένδικης οφειλής σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής.
Σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων. Με την 2125/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο απέρριψε την υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά της με αριθμό πρωτ. ΔΕΔΑΚ/Φ16/οικ174152/616/6-04-2015 αποφάσεως του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διατάχθηκε η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης του πρατηρίου υγρών καυσίμων που διατηρεί ο αιτών επί της οδού Αγίου Δημητρίου αριθ. 243, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, με την αιτιολογία ότι κατόπιν ελέγχων σε δείγμα πετρελαίου κίνησης, αυτό βρέθηκε μη κανονικό.  Αφού ελήφθη υπόψη ότι, οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η προσωρινή σφράγιση του επίμαχου πρατηρίου συναρτώνται με λόγους δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενους στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού καθώς και ότι η υλική βλάβη που επικαλείται ο αιτών δεν είναι ανεπανόρθωτη, διότι αφενός διαθέτει και άλλο πρατήριο υγρών καυσίμων πέραν αυτού που θα σφραγιστεί και αφετέρου η σφράγιση αφορά διάστημα μίας μόνο εβδομάδας, ενώ εξάλλου η ηθική και επαγγελματική βλάβη δε συνιστά ανεπανόρθωτη βλάβη, δεδομένου ότι αυτή θα αποκατασταθεί πλήρως σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής του, το Δικαστήριο έκρινε ότι δε συντρέχει νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.  
Ανακοπή – Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Κινητών. Με την 14165/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 4263/9-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση κινητά (οχήματα) του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, η παράλειψη της Διοίκησης να αποστείλει στον ανακόπτοντα, προτού του επιβληθεί η ένδικη κατάσχεση, σχετική ατομική ειδοποίηση των εν λόγω χρεών ή να του κοινοποιήσει με άλλον τρόπο τις πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, κατέστησε την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης μη νόμιμη και ως εκ τούτου ακυρωτέα.  Και τούτο διότι, ο ανακόπτων στερήθηκε στάδιο δικονομικής προστασίας πριν από τη λήψη του επαχθούς αυτού μέτρου, δεδομένου άλλωστε, ότι, από κανένα στοιχείο δεν προέκυπτε ότι αυτός άσκησε κατά των εν λόγω ταμειακών βεβαιώσεων τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής και της αίτησης αναστολής. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια