Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ - Θέση σε διαθεσιμότητα ιατρού ΕΣΥ (νομολογία ΔΕφΑθ)

ΔΕφΑθ. 3/2015. Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Μεταξύ των προϋποθέσεων έκδοσης της διαταγής πληρωμής, είναι η ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου αλλά και η θετική έκβασή του ( αρθρ. 272Α ΚΔΔ). Το τεκμήριο του άρθρου 272Γ παρ. 5 του ΚΔΔ περί θετικής έκβασης του προληπτικού ελέγχου της σχετικής δαπάνης δεν μπορεί να συναχθεί, δεδομένου ότι, η υπό έλεγχο δαπάνη κρίνεται μη νόμιμη, με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την αιτιολογία ότι ερείδεται στη συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την οποία παρανόμως το καθ’ ου κατέφυγε στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 272Δ
παρ. 4 του ΚΔΔ, στην περίπτωση της απόρριψης της αίτησης, δεν αποκλείεται η δυνατότητα της αιτούσας να επιδιώξει την ικανοποίησή της απαίτησης που απορρέει από τη διοικητική σύμβαση κατά την τακτική διαδικασία. Απορρίπτει την αίτηση.
Διοικ. Εφετείο Αθηνών - Αριθ. Απόφασης 455/2015 Τμήμα Ζ΄ Ακυρωτικός Σχηματισμός ως Συμβούλιο. Διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα ιατρού ΕΣΥ. Αίτηση αναστολής ιατρού του ΕΣΥ κατά διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή αυτού περί θέσης του αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα με ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που κατείχε, με την οποία ζητείται επικουρικά, να διαταχθεί ως πρόσφορο προσωρινό μέτρο μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης, η συνέχιση της απασχόλησής του στο καθ' ου χωρίς διακοπή του ελευθερίου επαγγέλματός του. Το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής εκτελέσεως, να διαταχθεί δε ως κατάλληλο μέτρο για την αποτελεσματική προσωρινή προστασία των συμφερόντων του αιτούντος, αλλά και των ασθενών του, να ολοκληρώσει η Διοίκηση τη διαδικασία μετάταξής του στη νέα οργανική θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο καθ’ ου νοσοκομείο, χωρίς να ζητήσει προσωρινά βεβαίωση για διακοπή της άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματός του, και να αποδεχθεί προσωρινά την άσκηση των καθηκόντων του αιτούντος ως ιατρού χειρουργού πλήρους απασχόλησης, χωρίς τη διακοπή του ελευθερίου επαγγέλματός του, υπό τον όρο ότι θα προσαρμόζει τη λειτουργία του ιατρείου του έτσι, ώστε να μην αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόσκομμα στην παροχή των υπηρεσιών του στο Νοσοκομείο, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως. (defeteio-ath.gr)

Σχόλια