Οι ειδικές διαδικασίες στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Οι προθεσμίες και η ενοποίηση σε 3 κατηγορίες

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος
Οι ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4335/2015 και ισχύει, δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις ειδικές διαδικασίες, στις οποίες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια η συζήτηση παραμένει προφορική. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι προθεσμίες στις ειδικές διαδικασίες (άρθρο 591 ΚΠολΔ), οι οποίες, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις, είναι οι εξής:
-Προθεσμία κλήτευσης διαδίκων: 30 ημέρες (60 ημέρες για εξωτερικό/
άγνωστης διαμονής) πριν τη συζήτηση
-Παρέμβαση, προσεπίκληση, ανακοίνωση: 10 ημέρες πριν τη συζήτηση.
-Παρέμβαση μετά από προσεπίκληση/ανακοίνωση: 5 ημέρες πριν τη συζήτηση
-Προτάσεις: Το αργότερο στη συζήτηση (Τα περιεχόμενα μέσα επίθεσης/άμυνας προτείνονται συνοπτικά προφορικά και καταχωρούνται στα πρακτικά).
-Σχετικά έγγραφα (αποδεικτικά μέσα): Το αργότερο στη συζήτηση
-Προσθήκη: Ως 12.00 της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση (με προσκόμιση εγγράφων για αντίκρουση ισχυρισμών).
-Ανταγωγή/Αντέφεση/Πρόσθετοι λόγοι έφεσης/αναψηλάφησης: 8 ημέρες πριν τη συζήτηση
Η ενοποίηση σε τρεις κατηγορίες
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335/2015, με σκοπό την απλοποίηση του συστήματος των ειδικών διαδικασιών και την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, οι ειδικές διαδικασίες ενοποιήθηκαν και κατατάχθηκαν συστηματικά σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες:
α) Στις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592-613),
β) στις περιουσιακές διαφορές (άρθρα 614-622Β) και
γ) στις διαταγές (άρθρα 623-646).
Η ενοποίηση αυτή κρίθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή επιβεβλημένη, καθόσον η πληθώρα των μέχρι σήμερα ειδικών διαδικασιών, οι οποίες μάλιστα εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά ενιαίο τρόπο με την ίδια δικονομική διαδικασία, δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στην ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Αντίθετα το δαιδαλώδες ισχύον σύστημα των ειδικών διαδικασιών και οι χωρίς ουσιαστικό λόγο ενυπάρχουσες σε αυτό δικονομικές αποκλίσεις, περιπλέκουν περισσότερο, παρά βοηθούν το έργο των συμμετεχόντων στην κάθε δίκη διαδίκων, πληρεξούσιων δικηγόρων και δικάζοντος δικαστή.
Το Αρθρο 591 ΚΠολΔ μετά το ν.4335/2015 έχει ως εξής:
1. Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών. Αν στις ειδικές αυτές διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά:
α) Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι
τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση.
β) Η παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση ασκούνται, με ποινή απαραδέκτου, με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και επιδίδεται στους διαδίκους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης. Παρέμβαση μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθεται και επιδίδεται στους διαδίκους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση.
γ) Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση.
δ) Τα περιεχόμενα στις προτάσεις μέσα επίθεσης και άμυνας προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα πρακτικά συζητήσεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτα.
ε) Οι διάδικοι το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα.
στ) Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία αξιολογούνται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισμοί και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν.
ζ) Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης ασκούνται με ποινή απαραδέκτου με δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνονται και επιδίδεται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης.
2. Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων η συζήτηση είναι προφορική.
3. Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του σύμφωνα με τα άρθρα 415 επ..
4. Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.
5. Η οριστική απόφαση εκδίδεται με βάση τα αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι έχουν προσκομίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο ακροατήριο.
6. Αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δικάζεται.
7. Κατά την εκδίκαση της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης και της αναψηλάφησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την εκδίκαση της υπόθεσης, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται με το ένδικο μέσο. Η αναίρεση εκδικάζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις των άρθρων 591 έως 645.

Δείτε τις αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας στη στήλη Νέος ΚΠολΔ

Σχόλια