Τί αλλάζει στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών με το νέο Κανονισμό 2015/2421

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Ειδικότερα, πρώτη σημαντική αλλαγή είναι ότι ο κανονισμός πλέον εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές διαφορές διασυνοριακού χαρακτήρα, εφόσον η αξία της απαίτησης δεν υπερβαίνει τα 5.000 EUR κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής στο δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς το όριο ήταν μόλις 2000 ευρώ. Επίσης, για την περαιτέρω μείωση του κόστους της διαφοράς και της
διάρκειας των διαδικασιών, προβλέπεται η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας από τους διαδίκους και τα δικαστήρια. Για την επίδοση εγγράφων στους διαδίκους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, είναι δυνατή η ηλεκτρονική κοινοποίηση σε ισότιμη βάση με την ταχυδρομική υπηρεσία.
Επιπλέον, για την καταβολή των δικαστικών εξόδων δεν απαιτείται από τον ενάγοντα να μεταβαίνει στο κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου ή να προσλαμβάνει δικηγόρο για τον εν λόγω σκοπό. Για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία και στους ενάγοντες που βρίσκονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρίσκεται το επιληφθέν δικαστήριο, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατ' ελάχιστο, να προσφέρουν τουλάχιστον μία από τις δυνατότητες εξ αποστάσεως πληρωμής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Ακόμα, το τυποποιημένο έντυπο της αγωγής θα διατίθεται όχι μόνο στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, αλλά και μέσω κατάλληλων εθνικών δικτυακών τόπων.
Εν κατακλείδει το πνεύμα του νέου Κανονισμού για τη διαδικασία των μικροδιαφορών είναι, πέραν της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του μέσω της αύξησης του ποσού των υπαγόμενων διαφορών από 2000 σε 5000 ευρώ, η μείωση των εξόδων για τους διαδίκους και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής ταχύτητας της διαδικασίας ιδίως μέσω των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων. Δείτε τον τροποποιητικό Κανονισμό εδώ
[legalnews24.gr]

Σχόλια