Χορήγηση σύνταξης συζύγου πριν τη λύση του γάμου - Αναστολή εκτέλεσης πράξης απομάκρυνσης αλλοδαπού από τη χώρα (νομολογία)

-Κοινωνική ασφάλιση – Χορήγηση σύνταξης- Μη λύση γάμου: Με την 11700/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 11ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της προσφεύγουσας και ακύρωσε τη με αριθμό 52Α/470/2010 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Συντάξεων Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί ένσταση της κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ανωτέρω Υποκαταστήματος.  Με την τελευταία είχε ομοίως απορριφθεί αίτηση της προσφεύγουσας περί χορηγήσεως σε αυτήν κυρίας συντάξεως, λόγω θανάτου του συζύγου της από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Κρίθηκε ότι, έως το χρόνο θανάτου του συζύγου της προσφεύγουσας ο γάμος της με αυτόν υφίστατο και συνεπώς αυτή δικαιούται τη χορήγηση κύριας και επικουρικής συντάξεως από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αντιστοίχως, λόγω χηρείας. Και τούτο διότι δεν αποδείχθηκε η κοινοποίηση της 219/2002 αποφάσεως περί λύσεως του γάμου της προσφεύγουσας με τον αποβιώσαντα σύζυγό της, ενώ εξάλλου από το με ημερομηνία 1-03-2005 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου προέκυπτε ότι κατά τον ανωτέρω χρόνο θανάτου του συζύγου της δεν είχε καν τελεσιδικήσει η ανωτέρω δικαστική απόφαση.  (dprotodikeio-ath.gr) 
-Δ.Εφ.Αθηνών 547/2015 Τμήμα ΣΤ' : Αλλοδαπός- Χορήγηση διεθνούς προστασίας. Αίτηση αναστολής. Η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως και η συνεπεία της εν λόγω εκτελέσεως άμεση απομάκρυνση του αιτούντος από τη χώρα, θα επιφέρει σ’ αυτόν ανεπανόρθωτη και, σε κάθε περίπτωση, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, δεδομένης της ιδιαιτέρως σοβαρής καταστάσεως της υγείας του και της συστηματικής προσπάθειάς του να απεξαρτηθεί από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σταθμιζομένης, κατ’ ακολουθίαν, της βλάβης αυτής, με το δημόσιο συμφέρον, για την εξυπηρέτηση του οποίου η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, ως κατάλληλο μέτρο, το να απόσχει η Διοίκηση από κάθε ενέργεια, ερειδομένη αποκλειστικώς επί της προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη απομάκρυνση του αιτούντος από τη χώρα. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει υπό τον όρο να μη διακόψει ο αιτών τη θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησής του από τις ναρκωτικές ουσίες για οποιοδήποτε λόγο. (ddikastes.gr)

Σχόλια