Παράνομη η επιβολή τέλους ταξινόμησης σε μισθωμένα οχήματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταδίκη της Ελλάδας

Καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα σχετικά με την επιβολή τέλους ταξινομήσεως σε μισθωμένα οχήματα από άλλο κράτος μέλος εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ειδικότερα η υπόθεση αφορούσε παράβαση της Ελλάδας αναφορικά με την υπηρεσία μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου οχήματος εκ μέρους κατοίκου κράτους μέλους από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος , τη φορολόγηση του οχήματος αυτού κατά την ταξινόμησή του εντός του πρώτου κράτους μέλους και την είσπραξη του πλήρους ποσού του τέλους ταξινομήσεως
(υπόθεση C‑66/15, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  κατά Ελληνικής Δημοκρατίας).
Με την προσφυγή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει, όπως και τελικά το Δικαστήριο αποφάνθηκε, ότι η Ελληνική Δημοκρατία, εισπράττοντας ολόκληρο το ποσό του προβλεπομένου από τη νομοθεσία της τέλους ταξινομήσεως κατά την ταξινόμηση μισθωμένου ή χρησιμοποιουμένου με χρηματοδοτική μίσθωση οχήματος, εκ μέρους πελάτη που κατοικεί στο έδαφός της, από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια της συμβάσεως μισθώσεως ή της συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως και η διάρκεια της χρήσεως του εν λόγω οχήματος επί ελληνικού εδάφους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 56 ΣΛΕΕ έως 62 ΣΛΕΕ.  Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια