ΣτΕ: Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής - Ερμηνεία άρθρου 83 ΚΕΔΕ

ΣτΕ 4203/2015 (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος (απόφαση 17021/2014 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών):Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής (αρθ.155 παρ. 4 ν. 3566/2007) έχει χαρακτήρα αποζημίωσης και όχι εισοδήματος. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή της κατ’αρθ. 29 του ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης.
Η κατά το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 «… ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσεως στο άνω ορισμένου ορίου ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή
τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, των φυσικών προσώπων, που προκύπτει κατά τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2010 έως και 2014, το δε ύψος της υπολογίζεται επί ολοκλήρου του ποσού του εν λόγω εισοδήματος, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι φορολογητέο κατά τη νομοθεσία περί φορολογίας του εισοδήματος (ΣτΕ 2563-6/2015 Ολομ.). Η διάταξη, όμως, αυτή αναφέρεται αποκλειστικώς σε «εισόδημα» κατά την έννοια του κυρωθέντος με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν καταλαμβάνει, ως εκ τούτου, το επίδικο, αποζημιωτικού, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 4, χαρακτήρα, επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, εν όψει, άλλωστε, και της ρητής, με την […] ειδικότερη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 38α του ν. 3712/2008, απαλλαγής του από οποιαδήποτε υπέρ του Δημοσίου εισφορά (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν.3712/2008 αλλά και της μεταγενέστερης διατάξεως του άρθρου 14 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4172/2013, Α΄ 167, βάσει της οποίας, σε «συμμόρφωση» με την προαναφερθείσα 1840/2013 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το επίδικο επίδομα ρητώς εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία). Επομένως, το ως άνω επίδομα δεν συνιστά εισόδημα, επί του οποίου είναι νόμιμη η επιβολή της κατ’ άρθρο 29 του ν.3986/2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης…». (μειοψ.)
ΣτΕ 3715-6/2015 (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικών ερωτημάτων (αποφάσεις 850-1/2015 Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς). Τα αποσταλέντα κατ’αρθ.1 παρ.2 ν.3900/2010 προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 83 ΚΕΔΕ, κρίνονται αλυσιτελή και οι υποθέσεις αναπέμπονται στο αρμόδιο δικαστήριο για περαιτέρω εκδίκαση. (ste.gr)

Σχόλια