Πτυχιούχος νομικής με σύμβαση έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων ΕΛΚΕ ΟΠΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Γιαγλή το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΟΠΑ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, ένα φυσικό πρόσωπο-για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Ενημέρωση και παρακολούθηση συστήματος – βάσης δεδομένων στο οποίο θα τηρούνται όλες οι γνωμοδοτήσεις καθώς και οι δικαστικές υποθέσεις (νομικό αρχείο) του ΕΛΚΕ
ΟΠΑ. Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες, με δοκιμαστική περίοδο 2 μηνών, άμεσης έναρξης, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου. Προϋπολογισμός: έως 9.500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% εφόσον απαιτείται). Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής απαραίτητα προσόντα: 1. Πτυχίο Νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου. 2. Άριστη γνώση αγγλικών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την 16/12/2015, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Ελένη Παπαζαχαρία, τηλ. 210-8203994. Αναλυτική Πρόσκληση εδώ

Σχόλια