Απόρριψη δικογράφου ως απαράδεκτου επειδή δεν υπογράφηκε από τον παραλαβόντα γραμματέα. Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη (ΕΔΔΑ)

EΔΔΑ-Απόφαση της 29.1.2015, Σικ κατά Ελλάδας, Άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ: Απαράδεκτο αίτησης αναίρεσης λόγω παράλειψης υπογραφής του παραλαβόντος γραμματέα. Κατά τελεσίδικων καταδικαστικών για χρέη προς το ΙΚΑ αποφάσεων οι προσφεύγοντες άσκησαν αιτήσεις αναίρεσης με δηλώσεις τους (για τις οποίες συντάχθηκαν αντίστοιχες εκθέσεις), κατ’ άρθρο 474 ΚΠΔ, ενώπιον του Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Λάρισας, στις οποίες επισυνάφθηκαν δικόγραφα υπογεγραμμένα από πληρεξούσιο δικηγόρο. Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν ως
απαράδεκτες με αποφάσεις του Αρείου Πάγου του 2008 για το λόγο ότι οι μεν εκθέσεις δεν περιείχαν ορισμένους λόγους, τα δε συνημμένα δικόγραφα δεν υπογράφονταν και από τον παραλαβόντα γραμματέα και άρα δεν μπορούσαν να συνεξεταστούν μ’ αυτές.
Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, παρότι, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης αναίρεσης μπορούν να είναι αυστηρότερες έναντι της έφεσης, η επίρριψη στους προσφεύγοντες των συνεπειών της παράλειψης του γραμματέα, χωρίς μάλιστα να προκύπτει ότι την παράλειψη αυτή είχε αντιληφθεί ο δικηγόρος τους, έθεσε ένα δυσανάλογο εμπόδιο στην πρόσβασή τους σε δικαστήριο και, επομένως, προσέβαλε τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματός τους σ’ αυτό. Συνεπώς, παραβιάστηκε το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ρητώς ότι το πρόσωπο που παραλαμβάνει την αίτηση αναιρέσεως πρέπει, μαζί με αυτόν που την υποβάλλει, να υπογράφουν επί της αναφοράς που συντάσσεται από τον γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου. Συνεπώς, η τήρηση των όρων εφαρμογής υπογραμμίζει πλήρως την ευθύνη του εξουσιοδοτημένου ατόμου να παραλαμβάνει την αίτηση αναιρέσεως, εν προκειμένω του γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Λαρίσης. Δεδομένου ότι προηγήθηκε , η δήλωση περί απαραδέκτου, η οποία απαγγέλθηκε στην περίπτωση αυτή από τον Άρειο Πάγο τιμώρησε τους προσφεύγοντες για υλικό σφάλμα που διαπράχθηκε από τον Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Λαρίσης κατά την κατάθεση της αίτησης ενδίκου μέσου τους και για την οποία οι προσφεύγοντες δεν μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι. Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα αληθές , καθόσον δεν προκύπτει από την δικογραφία ότι ο εκπρόσωπός τους αντιλήφθηκε το διαδικαστικό αυτό σφάλμα κατά την κατάθεση της αίτησης αναίρεσης ώστε να ενημερώσει πιθανώς τον γραμματέα. Επομένως, έλλειψη επιμέλειας δεν δύναται, εν προκειμένω, να καταλογισθεί στους προσφεύγοντες ή στον εκπρόσωπό τους». Το πλήρες κείμενο της απόφασης στο nsk.gr

Σχόλια