Οι πράξεις συναλλάγματος που αποτελούν μέρος σύμβασης δανείου σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν επενδυτική υπηρεσία (ΔΕΕ)

Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-312/14 Banif Plus Bank Zrt. κατά Márton Lantos και Mártonné Lantos: Οι πράξεις συναλλάγματος οι οποίες αποτελούν μέρος ορισμένου είδους δανείων σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν επενδυτική υπηρεσία. Επομένως, δεν υπόκεινται στους σχετικούς με την προστασία των επενδυτών κανόνες του δικαίου της Ένωσης.
Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι πράξεις συναλλάγματος, πραγματοποιούμενες στο πλαίσιο χορηγήσεως δανείου σε ξένο νόμισμα όπως αυτό της κύριας δίκης, αποτελούν
δραστηριότητες αμιγώς παρεπόμενες της διαθέσεως και της αποπληρωμής του δανείου. Συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές αποσκοπούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση των δύο αυτών ουσιωδών υποχρεώσεων της συμβάσεως δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης επιδιώκει μόνον τη λήψη των κεφαλαίων ενόψει της αγοράς αγαθού ή παροχής υπηρεσίας και όχι τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου ή την κερδοσκοπία επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας ξένου νομίσματος, οι επίμαχες πράξεις δεν έχουν σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεως. Εξάλλου, δυνάμει της οδηγίας, οι εν λόγω πράξεις δεν συνιστούν, αφεαυτών, τέτοιου είδους υπηρεσίες. Περαιτέρω, οι επίμαχες πράξεις συναλλάγματος συνδέονται με ένα μέσο, τη σύμβαση δανείου, η οποία δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την έννοια της οδηγίας. Συναφώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι πράξεις αυτές δεν αφορούν προθεσμιακή σύμβαση, διότι δεν έχουν ως αντικείμενο την πώληση περιουσιακού στοιχείου σε τιμή καθοριζόμενη κατά τη σύναψη της συμβάσεως. Εν προκειμένω, η αξία του ξένου νομίσματος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποπληρωμής δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, αλλά καθορίζεται βάσει της τιμής πωλήσεως του ξένου αυτού νομίσματος κατά την ημερομηνία καταβολής εκάστης μηνιαίας δόσεως. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Δικαστήριο κρίνει ότι, υπό την επιφύλαξη εξακριβώσεως από το αιτούν δικαστήριο, οι πράξεις συναλλάγματος οι οποίες αποτελούν μέρος συμβάσεως δανείου σε ξένο νόμισμα όπως αυτή της κύριας δίκης δεν αποτελούν επενδυτική υπηρεσία, οπότε η χορήγηση του δανείου αυτού δεν υπόκειται στις σχετικές με την προστασία των επενδυτών διατάξεις. (curia.europa.eu) Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια