Δελτίο Νομολογίας 18/12/2015

  • ΔΕΕ C 239/14 Απόφ. 17/12/2015: Το άρθρο 39 της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα των άρθρων 19, παράγραφος 2, και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η προσφυγή που ασκείται κατά αποφάσεως, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, περί μη περαιτέρω εξετάσεως μεταγενέστερης αιτήσεως ασύλου.
  • ΑΠ 1311/2015 (πολ): Σφάλματα του δικαστή κατά τη διαδικασία της έρευνας του αλλοδαπού δικαίου δεν ελέγχονται αναιρετικά. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει μόνο αν οι ουσιαστικές διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που διέπουν την επίδικη έννομη σχέση και αν παραβιάστηκαν ή όχι κατά την εφαρμογή τους (ΑΠ 131/2012). Πάντως η εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου δεν μπορεί να προταθεί για πρώτη φορά στον Άρειο Πάγο.
  • ΣτΕ 4069/15: Δεκτή αίτηση ακυρώσεως της παραλείψεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ανατολικής Αττικής να παραπέμψει την αίτηση της αιτούσας για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων στον ΕΟΤ. Κρίθηκε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δεν είχε μεν υποχρέωση να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων, όφειλε, όμως, να διαβιβάσει τις αιτήσεις αυτές και τα συνοδεύοντα στοιχεία στον ΕΟΤ.

Σχόλια